· Escales,Arquitectura,Masia

Maranyó, el

Plànol situació

Denominació: El Maranyó

Altres denominacions: El Maranyó d'Escales

Dades cadastrals: 17116A010095180000GY

UTM:      etrs89_x 464446.17 | etrs89_y 4681805.62

               latitud 42.28766 | longitud 2.56875

Situació: Situada al sud-est de l'església de Santa Maria d'Escales, Dins el terme d'Oix, avui, Montagut i Oix. Per arribar cal anar a peu.

Data de construcció: No la conec. Arquitectura Tradicional de caire rural.

Tipologia: Arquitectura residencial rural. (Masia)

Règim urbanístic:

Classificació Codi Ajuntament SNU Sòl no urbanitzable  Codi MUC SNU Sòl no urbanitzable  Qualificació Codi Ajuntament A Agrícola  Codi MUC N2 No urbanitzable, Protecció  Informació urbanística complementària Es troba dins de la protecció transversal PEIN.  Planejament territorial  Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Règim Jurídic:

Titularitat: Desconeguda

Condicions / servituds:

REFERÈNCIA CADASTRAL: 17116A010095180000GY

Descripció:

Masia de planta baixa i una planta alta de forma rectangular. Coberta de teula àrab a dues vessants amb carener paral·lel a la dimensió més llarga que concideix amb la façana principal, totalment plana, la qual està orientada a sud-est. A la seva banda oest trobem un cos reculat de la façana principal i continu a la façana posterior, amb coberta continua d'una sola caiguda des de la façana principal fins a la façana posterior. A la façana est s'hi adossa un element més reduït d'alçada, reculat tambè, de la façana principal i continua a la posterior, de coberta continua amb caiguda a la façana posterior.

L'accés es produeix per la façana posterior -cara nord- si arribés des de l'Esglèsia d'Escales (Oix); remontes el rec, on trobem la font i l'abeurador. El camí continua cap al coll de la Bassa. L'habitatge té forma rectangular, de dues alçades, de est cap a oest.

El mur de façana es plan i de pedra vista; paredat comú de pedra calcària, tipus marga, molt abundant a la zona, agafat amb calç. Les cantonades i brancals d'obertures estan reforçats amb peces carejades, picades pel picapedrer o el propi mestre d'obres, més grans i de la mateixa pedra. El dintell de fusta té forma de "tauló de pla", roure; i brancals de pedra carejada, "picada pel picapedrer o mestra d'obra". La teulada està acabada amb teula àrab, reforçada al carener i primeres filades amb pedra per sobre, sistema utilitzat per evitar la volada del teula per l'efecte del vent. Deduexio per la zona que ens trobem, la coberta de teula es troba sobre llates a "salt de garsa" (descartant la "llata per canal" o sobre encanyissat). No té ràfec, la primera teula vola. La dimensió de l'obertura de finestra i porta és petita i reculada de la façana (cara interior del mur) amb fusteria d'un sol batent, vidre simple i porticó interior.

La composició constructiva utilitzada és la tìpica de l'arquitectura tradicional més popular de l'Alta Garrotxa.

Dedueixo que l'element principal i originari és l'element rectangular d'un sol vessant. Inclou l'habitatge i el cos destinat als animals i emmagatsematge. Amb el temps s'amplia la masia, amb dos cossos nous, segurament a diferents temps, en la seva façana principal, orientació sud-est, i diferent vessant de coberta.

Davant la façana principal trobem restes de paviment d'enllosat de pedra calcària sense rejuntar; n'és l'era. 

EVOLUCIÓ D'USOS:

Original: Mas, explotació agrícola i ramadera.

Actual: Sense activitat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Dolent. Presenta força problemes en general de permeabilitat de la teulada, part de la façana principal enderrocada, xemeneia partida.

VALORACIÓ:

Exemple de masia catalana tradicional popular de petites dimensions. Malgrat no tenir gaires elements a destacar. llevat de la llinda de fusta; el conjunt és interessant des del punt de vista històric.

DADES HISTÒRIQUES:

Es desconeix.

BIBLIOGRAFIA:

Gràfica:

- Dades cadastrals.

- Planejament urbanìstic de Catalunya.

Escrita:

PROTECCIÓ:

Es desconeix.

#altagarrotxaenblancinegre (desembre 2018)

Totes les fotografies són del 29 de desembre de 2018.

Mapa de l'Alta Garrotxa

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly